Дејност

ЕКОПРОЕКТ-КО врши превземање на цврст неопасен отпад, ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ, ГЕНЕРИРАН од предметното работење на клиентите.

 

Вршиме превземање на следниве материјали: користен стар најлон, хартија и картон, ПЕТ-пластика- ПП- ХДПЕ, ДРВЕНИ ПАЛЕТИ. ЕКОПРОЕКТ-КО доставува кеси, садови за селектирање на отпад на свој трошок и мерењето го врши на баждарена вага во својот склад, „Куќата на отпадот“.

Со превземањето на неопасниот отпад ЕКОПРОЕКТ-КО доставува соодветна документација

 

Транспортен формулар,

Кантарска белешка

и Приемница.

 

Плаќањето се врши месечно, најдоцна 30 дена по добивањето на фактура од страна на создавачот на отпад.

Друштвото остварува соработка со повеќе училишта и заеднички ја спроведуваат програмата „Откуп на цврст неопасен отпад - секундарни суровини“. Главна придобивка е можноста за создавање на еко-училишта, кои ја имаат усвоено заштитата на животната средина. Реализацијата на програмата дава конкретни и мерливи резултати за локалната средина и пошироката заедница.

Превземениот отпад од создавачите примарно се преработува во „Куќата на отпадот“, се балира во вид на бали со димензии 90, 80, 80 и со следниве тежини во просек: за хартија и картон - 120кг, пластика- 80кг, ХДПЕ- 70кг, најлон- 100кг. Механичкиот третираниот отпад се транспортира до крајните рециклатори.

ЕКОПРОЕКТ-КО ДОО со свој член зема учество и дава свој придонес во Проектот „Вклучување на неформалните собирачи на отпад во формалниот систем за управување со отпад во земјата“.

ЕКОПРОЕКТ-КО соработува со ЕКО-ПАК ХИТ ДОО Кочани согласно Законот за управување со пакување и отпад од пакување. Соработката главно се однесува на поддршка за спроведување на акции со цел за намалување на количината на отпад од пакување.

ЕКОПРОЕКТ-КО ДОО ул.: Маршал Тито бр.45, 2300 Кочани  |  Тел: 077 501 761; 078 316 418  |  info(at)ekoproektko.com.mk  |  С-ка: 530-15-01-01-45-43-60  Охридска Банка АД Скопје

Copyright © 2016 ЕКОПРОЕКТ-КО

design by:  Pucho