Елаборати

ЕКОПРОЕКТ-КО ДОО Кочани изработува ЕЛАБОРАТИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА.

 

Врз основа на член 24 од Законот за животна средина и согласно Уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува ЕЛАБОРАТ, а за чие одобрување е надлежен Градоначалнкот на Општината (Сл. Весник на Р.М. Бр. 80/09). Сите фирми од производната дејност се обврзани да изработат елаборат за заштита на животната средина, согласно горенаведените законски прописи.

 

 

ЕКОПРОЕКТ-КО ДОО Кочани ги има изработено следниве ЕЛАБОРАТИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, одобрени од надлежните органи:

ДТТУ Пави Транс Дооел увоз-извоз Штип

ДПТУ Дикос ДООЕЛ Кочани

Мартас Дооел – Кочани

Одобрен со Решение од 15.12.2011 од Општина Штип од 2019 година

Одобрен со Решение од 15.12.2011 од Општина Кочани од 2018 година

Одобрен со Решение од 15.12.2011 од Општина Кочани

ДПТ Жанет Експорт Дооел – Кочани

ДТП Екопроект-Ко Доо – Кочани

ДУТ Брод Панини Доо – Велес

Одобрен со Решение од 18.05.2012 година од Општина Кочани

Одобрен со Решение од 02.04.2012 година од Министерство за животна средина и просторно планирање

Одобрен со Решение од 18.05.2012 година од Општина Кочани

КЈП Водовод-Кочани

ДТГУ ЕВР ДОО – Скопје

Сости ДООЕЛ – Кочани

Одобрен со Решение од 31.10.2012 година од Општина Кочани

Одобрен со Решение од 30.04.2012 година од Општина Карпош, Скопје

Одобрен со Решение од 14.08.2012 година од Општина Кочани

ДПТУ ППТЕКС Дооел – Кочани

КЈП Водовод-Кочани - препумпна станица

Виларол - Штип

Одобрен со Решение од 30.05.2012 година од Општина Кочани

на ул. 14 Бригада Кочани, одобрен со решение од 2014 година од Општина Кочани

Одобрен со решение од 2014 година од Општина Штип

ЗТД Ева Трико ДООЕЛ-Кочани

Авто Петрол - Кочани

ДП Дизел Ефремов - Кочани

Одобрен со Решение од Општина Кочани

Одобрен со решение од 2014 година од Општина Кочани

Одобрен со решение од 2014 година од Општина Кочани

ЕКОПРОЕКТ-КО ДОО ул.: Маршал Тито бр.45, 2300 Кочани  |  Тел: 077 501 761; 078 316 418  |  info(at)ekoproektko.com.mk  |  С-ка: 530-15-01-01-45-43-60  Охридска Банка АД Скопје

Copyright © 2016 ЕКОПРОЕКТ-КО

design by:  Pucho