Коминтенти

Врз основа на стекнатите дозволи за вршење дејност ЕКОПРОЕКТ-КО има склучено договори за деловна соработка со повеќе коминтенти каде се утврдени правата и обврските на двете договорни страни во областа на трговија со неопасен отпад од пакување.

 

 

Преглед на коминтенти кои имаат склучено договор за трговија со неопасен отпад од пакување:

МАРТАС ДООЕЛ Кочани

СОУ ЉУПЧО САНТОВ - Кочани

ОУ НИКОЛА КАРЕВ - Кочани

ул. Скопска б.б. 2300 Кочани

ул. Иво Лола Рибар б.б. 2300 Кочани

ул. Никола Карев бр.17, 2300 Кочани

ОУ МАЛИНА ПОПИВАНОВА - Кочани

Магнолија ДОО увоз-извоз - Кочани

ОРАНЖЕРИИ ДОБРА ДОО увоз-извоз-Кочани

ул. Теодосије Паунов бр.95, 2300 Кочани

ул. Штипски пат б.б. 2300 Кочани

ул. Штипски пат б.б. 2300 Кочани

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА -Кочани

ТОНДАХ МАКЕДОНИЈА АД Виница

ЈП СОЛИДАРНОСТ - Виница

ул. Милан Зечар бр.21, 2300 Кочани

ул. ИГМ Пролетер бр.1, 2310 Виница

ул. Плачковички Одред б.б. 2310 Виница

ОХРИДСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

ЈОУДГ ПАВЛИНА ВЕЛЈАНОВА - Кочани

ФЛОРИС ДОО увоз-извоз – Кочани

ул. Маршал Тито бр.11/1, 2300 Кочани

ул. 9 ти Мај б.б. 2 300 Кочани

ул.Димитар Влахов бр.8, 2300 Кочани

КРЗНО ДООЕЛ експорт–импорт ДЕЛЧЕВО

ОУ СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ - Виница

МАСТЕРПРИНТ ЛТД ДООЕЛ – Кочани

Бул.МАКЕДОНИЈА б.б, 2320 Делчево

ул.Бел Камен бр.7, 2310 Виница

ул.Гоце Делчев бр.91, 2 300 Кочани

Фонд за здравствено осигурување

Подрачна служба Кочани

ЕКОПРОЕКТ-КО ДОО ул.: Маршал Тито бр.45, 2300 Кочани  |  Тел: 077 501 761; 078 316 418  |  info(at)ekoproektko.com.mk  |  С-ка: 530-15-01-01-45-43-60  Охридска Банка АД Скопје

Copyright © 2016 ЕКОПРОЕКТ-КО

design by:  Pucho