За Нас

Редуцирај

Рециклирај

Реупотреби

Дејноста - собирање и транспортирање на комунален и други видови на неопасен отпад ЕКОПРОЕКТ-КО ДОО Кочани ја врши врз основа на стекнатите дозволи на вршење дејност Собирање и транспортирање на комунален отпад, Вршење на дејност трговија со неопасен отпад и Вршење на дејност складирање и третман на отпад издадени и одобрени од Mинистерството за животна средина и просторно планирање.

Насочени сме кон постигнување на повеќе цели:

 

  • ПРЕКУ систем за организирано собирање на отпадно ХДПЕ и ПЕТ пакување, отпадна стара хартија, отпадни лименки, стар искористен најлон, да се создадат услови за чиста  животната средина;
  •  
  • создавање механизам за реализирање активности насочени кон влијание на подигање на јавната свест кај населението за штетноста на пластиката и другите отпадни суровини, како и нивно искористување како суровина;
  •  
  • засилување на ефектите од ангажманот за зачувување на животната средина;
  •  
  • вклучување, мотивирање и едукација на училишта, граѓански организации, собирачи и јавноста за собирање на отпадното пакување.

Прашања

Ова се вашите најчесто поставувани прашања:

1

Кои материјали ги откупувате?

Вршиме превземање на следниве материјали: користен стар најлон, хартија и картон, ПЕТ-пластика-ПП-ХДП, палети.

2

Каде го вршите мерењето?

Мерењето на отпадот се врши на баждарена вага во складот, односно "Куќата на отпадот".

3

На кој начин се врши плаќањето?

Со превземањето на неопасниот отпад ЕКОПРОЕКТ-КО доставува соодветна документација Транспортен формулар, Кантарска белешка и Приемница. Плаќањето се врши месечно, најдоцна 10 дена по добивањето на фактура од страна на создавачот на отпад.

4

Каде се наоѓа откупниот пункт на ЕКОПРОЕКТ-КО?

"Куќата на отпадот" се наоѓа на улица Тодосија Паунов бр. 52 населба Оризари, Кочани – до базата на Гранит.

5

Која е цената за изработка на елаборат?

Цената за изработка на еден елаборат зависи од површината на објектот како и од дејноста на објектот за кој се изработува елаборатот.

6

Дали вршите откуп од физички лица?

Да, вршиме откуп како од правни така и од физички лица.

ЕКОПРОЕКТ-КО ДОО ул.: Маршал Тито бр.45, 2300 Кочани  |  Тел: 077 501 761; 078 316 418  |  info(at)ekoproektko.com.mk  |  С-ка: 530-15-01-01-45-43-60  Охридска Банка АД Скопје

Copyright © 2016 ЕКОПРОЕКТ-КО

design by:  Pucho