Закони

Управувањето со отпад е дејност од јавен интерес, којашто се врши во согласност со одредбите од Законот за управување со отпад  и прописите донесени врз основа на истиот.

 

Во управувањето со отпад се применува и Законот за животна средина, како и Законот за општа управна постапка.

 

ЕКОПРОЕКТ-КО соработува со ЕКО-ПАК ХИТ согласно Законот за управување со пакување и отпад од пакување, како правно лице за управување со отпад од пакување.

ЕКОПРОЕКТ-КО ДОО ул.: Маршал Тито бр.45, 2300 Кочани  |  Тел: 077 501 761; 078 316 418  |  info(at)ekoproektko.com.mk  |  С-ка: 530-15-01-01-45-43-60  Охридска Банка АД Скопје

Copyright © 2016 ЕКОПРОЕКТ-КО

design by:  Pucho