Елаборати

ЕКОПРОЕКТ-КО ДОО Кочани изработува ЕЛАБОРАТИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА.

Врз основа на член 24 од Законот за животна средина и согласно Уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува ЕЛАБОРАТ, а за чие одобрување е надлежен Градоначалнкот на Општината (Сл. Весник на Р.М. Бр. 80/09). Сите фирми од производната дејност се обврзани да изработат елаборат за заштита на животната средина, согласно горенаведените законски прописи.

ЕКОПРОЕКТ-КО ДОО Кочани ги има изработено следниве ЕЛАБОРАТИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, одобрени од надлежните органи:

ДТТУ Пави Транс Дооел увоз-извоз Штип

Одобрен со Решение од 15.12.2011 од Општина Штип од 2019 година

ДПТУ Дикос ДООЕЛ Кочани

Одобрен со Решение од 15.12.2011 од Општина Кочани од 2018 година

Мартас Дооел – Кочани

Одобрен со Решение од 15.12.2011 од Општина Кочани

ДПТ Жанет Експорт Дооел – Кочани

Одобрен со Решение од 18.05.2012 година од Општина Кочани

ДТП Екопроект-Ко Доо – Кочани

Одобрен со Решение од 02.04.2012 година од Министерство за животна средина и просторно планирање

ДУТ Брод Панини Доо – Велес

Одобрен со Решение од 18.05.2012 година од Општина Кочани

КЈП Водовод-Кочани

Одобрен со Решение од 31.10.2012 година од Општина Кочани

ДТГУ ЕВР ДОО – Скопје

Одобрен со Решение од 30.04.2012 година од Општина Карпош, Скопје

Сости ДООЕЛ – Кочани

Одобрен со Решение од 14.08.2012 година од Општина Кочани

ДПТУ ППТЕКС Дооел – Кочани

Одобрен со Решение од 30.05.2012 година од Општина Кочани

КЈП Водовод-Кочани – препумпна станица

на ул. 14 Бригада Кочани, одобрен со решение од 2014 година од Општина Кочани

Виларол – Штип

Одобрен со решение од 2014 година од Општина Штип

ЗТД Ева Трико ДООЕЛ-Кочани

Одобрен со Решение од Општина Кочани

Авто Петрол – Кочани

Одобрен со решение од 2014 година од Општина Кочани

ДП Дизел Ефремов – Кочани

Одобрен со решение од 2014 година од Општина Кочани

За било какви прашања за и околу елаборатите, слободно контактирајте не

+389 77 501 761

+389 77 501 757

ЕКОПРОЕКТ-КО ДОО