Закони

Закони

Управувањето со отпад е дејност од јавен интерес, којашто се врши во согласност со одредбите од Законот за управување со отпад  и прописите донесени врз основа на истиот.

Во управувањето со отпад се применуваат:

ЕКОПРОЕКТ-КО соработува со ЕКО-ПАК ХИТ согласно Законот за управување со пакување и отпад од пакување, како правно лице за управување со отпад од пакување.

ЕКОПРОЕКТ-КО ДОО