Коминтенти

Врз основа на стекнатите дозволи за вршење дејност ЕКОПРОЕКТ-КО има склучено договори за деловна соработка со повеќе коминтенти каде се утврдени правата и обврските на двете договорни страни во областа на трговија со неопасен отпад од пакување.

Преглед на коминтенти кои имаат склучено договор за трговија со неопасен отпад од пакување:

МАРТАС ДООЕЛ Кочани

ул. Скопска б.б. 2300 Кочани

СОУ ЉУПЧО САНТОВ – Кочани

ул. Иво Лола Рибар б.б. 2300 Кочани

ОУ НИКОЛА КАРЕВ – Кочани

ул. Никола Карев бр.17, 2300 Кочани

ОУ МАЛИНА ПОПИВАНОВА – Кочани

ул. Теодосије Паунов бр.95, 2300 Кочани

Магнолија ДОО увоз-извоз – Кочани

ул. Штипски пат б.б. 2300 Кочани

ОРАНЖЕРИИ ДОБРА ДОО увоз-извоз – Кочани

ул. Штипски пат б.б. 2300 Кочани

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – Кочани

ул. Милан Зечар бр.21, 2300 Кочани

ТОНДАХ МАКЕДОНИЈА АД Виница

ул. ИГМ Пролетер бр.1, 2310 Виница

ЈП СОЛИДАРНОСТ – Виница

ул. Плачковички Одред б.б. 2310 Виница

ОХРИДСКА БАНКА АД – СКОПЈЕ

ул. Маршал Тито бр.11/1, 2300 Кочани

ЈОУДГ ПАВЛИНА ВЕЛЈАНОВА – Кочани

ул. 9 ти Мај б.б. 2 300 Кочани

ФЛОРИС ДОО увоз-извоз – Кочани

ул. Димитар Влахов бр.8, 2300 Кочани

КРЗНО ДООЕЛ експорт–импорт ДЕЛЧЕВО

Бул.МАКЕДОНИЈА б.б, 2320 Делчево

ОУ СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ – Виница

ул.Бел Камен бр.7, 2310 Виница

МАСТЕРПРИНТ ЛТД ДООЕЛ – Кочани

ул.Гоце Делчев бр.91, 2 300 Кочани

Фонд за здравствено осигурување

Подрачна служба Кочани

ЕКОПРОЕКТ-КО ДОО